Saltar ao contido

Política de xestión

Debullar S.L.P está comprometida co desarrollo e entrega de solucións de software innovadoras e a medida para empresas de pequeno e mediano tamaño. Para cumplir con este compromiso, Debullar S.L.P conta cunha plantilla excepcional de persoas con dilatada experiencia.

Define a súa Política de Xestión co obxectivo fundamental de desarrollar de maneira consistente un entorno dixital intelixente que dé soporte á globalización e conexión das empresas ás que axudamos; mellorando a satisfacción do cliente a través da aplicación efectiva do sistema, incluídos os procesos para a mellora do sistema e a garantía de conformidade co cliente e os requisitos legais e reglamentarios aplicables.

A nosa MISIÓN basease no noso afán de dar solucións a medida para pequenas e medianas empresas e mejorando en todas as actividades que desarrollamos e, por elo decidimos a implantación dun Sistema Integrado de Xestión de Calidade baseado na norma internacional UNE-EN ISO 9001 que nos permita a mellora contínua que sempre intenteamos manter e o cumprimiento de todos os nosos obxectivos co fin último de mellorar o servizo que Debullar S.L.P, presta a todos os seus clientes.

A VISIÓN céntrase en convertirse nunha empresa cun recoñecemento nos produtos desarrollados e nun futuro o posicionamento dun software propio no mercado. Satisfacer as necesidades e expectativas dos clientes presentes e futuros. Para elo, desde Debullar S.L.P, partindo de sólidos principios, mantendo os estándares de calidade e eficiencia a través da mellora contínua de toda a súa organización, preténdese lograr a fidelización de todos os nosos clientes.

Supón un compromiso da Empresa e unha responsabilidade individual de cada membro do colectivo, o que se reflicte en accións concretas que melloran a profesionalidade e a calidade de servizo nos seus produtos, todo elo como froito da mellora contínua e a incesante búsca da cooperación e satisfacción de Proveedores e Clientes.

Por elo a Dirección, declara o Sistema de Xestión de Calidade, acorde aos requerimientos da Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2015, como obxjectivo estratéxico e prioritario, encontrando os seus fundamentos e compromisos no cumprimento dos seguites puntos:

  • Adoptamos a máxima de que, sendo a calidade do noso servizo un factor clave e necesario para a supervivencia da nosa empresa.
  • Será este factor e a súa mellora continua responsabilidade de todas e cada unha das persoas que integran a plantilla, asumindo todos os integrantes de Debullar S.L.P, o permanente compromiso polo cumplimento dos requisitos legais e reglamentarios aplicables, dos obxectivos da organización, así como de outros requisitos que a organización subscriba relacionados á hora de desarrollar o seu traballo.
  • A Calidade, apóiase nun Plan de Mellora Continua tanto dos procesos de prestación do servizo como da eficacia do Sistema de Xestión Integrado, no que a prevención dos erros é un aspecto fundamental.
  • Proxectar una imaxe cara o exterior de Debullar S.L.P enfocada cara unha mellora da satisfacción dos usuarios, para o cal formamos e sensibilizamos ao persoal nesta materia, favorecendo a participación. 
  • Aumentar o rendemento e a eficacia xeral de Debullar S.L.P, tendo en conta as necesidades dos clientes e a evolución que sofren as mesmas.
  • A Calidade e a súa mellora son responsabilidade de todos os integrantes de Debullar S.L.P empezando desde a propia dirección.
  • A Calidade obtense planificando, executando, revisando e mellorando o Sistema de Xestión, tendo presente en todo momento o contexto da organización, tanto interno como externo.
  • A Calidade diríxenos a prestar a máxima atención á evolución tecnolóxica e as posibles melloras que as novas tecnoloxías puxeran á nosa disposición.
  • A Calidade require da participación e colaboración de todos, polo que esta Política é difundida a todo o persoal da Empresa para o seu coñecemento e comprensión.

Debullar S.L.P, ten como prioridade básica e permanente a mellora contínua dos procesos, mediante a busca da máis alta calidade, de modo que sexan satisfeitas as expectativas dos nosos CLIENTES e PROVEEDORES (e de todas as partes interesadas) mediante o compromiso de toda a organización en cumplir cos súas necesidades y requisitos, así como os requisitos legais e reglamentarios en materia ambiental, de calidade e de seguridade e saúde vixentes, os propios dos produtos/servizos prestados, así como outros requisitos que a empresa subscriba.

A Xerencia establece as medidas necesarias para asegurar que esta política é difundida e extendida a todas as áreas da organización e se implanta, se revisa e se manten ao día, ademáis de encontrarse a disposición do público respondendo positivamente ás lexítimas demandas de información.

Este compromiso exixe actitudes de colaboración e participación a todos os niveis. Para elo, a información, comunicación e aumento de competencia do persoal son indispensables. Desarrollaremos a nosa actividade tendo sempre presente que RESULTADO DE NUESTRO TRABAJO DEBERÁ:

ASEGURAR A SATISFACCIÓN DOS CLIENTES.

Así, é responsabilidade dos Xerentes e de todo o persoal de Debullar S.L.P, o correcto cumplimento destas directrices e a súa implantación. 

Esta Política del Sistema de Xestión servirá como marco para o establecemento dos obxectivos anuais.

Será revisada periódicamente co fin de verificar a súa adecuación á forma real de actuar da Empresa. Co fin de que sexa coñecida polo Persoal da Empresa, a Política del Sistema de Xestión será exposta públicamente nas instalacións de Debullar S.L.P

gl_ESGalego